Strukturelle reformers betydning for social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af akut koronart syndrom

Solvej Mårtensson, forskningsassistent, Forskningcenteret for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Bevilget: 6 måneders løn

Dansk titel
Strukturelle reformers betydning for social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af akut koronart syndrom

Baggrund, formål og metode
Projektets formål er at undersøge, om strukturelle reformer påvirker forventede sociale forskelle i ventetid til behandling af patienter med akut koronart syndrom samt undersøge, hvilken betydning det har for ulighed i overlevelse.

En række studier har vist, at der er social ulighed i valg af behandling og overlevelse hos patienter med hjertesygdom og kræft. Denne ulighed i overlevelse forklarer forskere ofte med forskelle i tilstedeværelsen af konkurrerende sygdomme, eller forskelle i præferencer og viden i relation til valget af operation hos henholdsvis patienter og læger. Strukturelle tiltag som fx ventetidsgarantier og fritvalgsordninger kan også tænkes at have betydning for, hvem patienterne møder i sundhedsvæsnet, og hvor lang tid patienterne venter på at få adgang til behandling. Internationale studier har vist, at der social ulighed i ventetid på behandling hos kræft- og hjertepatienter. Hvis der er social ulighed i ventetid til behandling i Danmark, kan det medvirke til at øge ulighed i prognosen hos patienterne.

Dette projekt bygger på registerdata fra periode 2001-2008 fra Dansk Hjerteregister, Landspatientregisteret, Danmarks Statistik og Lægemiddelstatistikregisteret. Projektet vil give ny viden om strukturelle reformers betydning for ventetid og prognose, herunder særligt bidrage med viden om socialt udsatte patienters behandlingsforløb. Projektet resultater kan yderligere bidrage til dokumentation for beslutningstageres fremtidige valg af reformer og anvendes til sundhedsøkonomiske analyser af hospitalsbehandling af patienter med akut koronart syndrom.

Ny viden
Studier af organisatoriske faktorers betydning for patienternes prognose har hidtil fortrinsvis været fokuseret på specialisering af opererende læge og størrelsen af den behandlende afdelings patientgrundlag Resultaterne fra denne undersøgelse vil sætte fokus på både tiltænkte og utiltænkte effekter af strukturelle reformer, som påvirker behandlingen af hjertepatienter i Danmark samt bibringe ny viden om betydningen af ventetid til behandling for prognosen hos patienter med akut koronart syndrom. Ydermere vil denne undersøgelse med sit fokus på sociale forskelle i ventetid og ventetidens betydning for overlevelse bidrage med ny viden om sociale forskelle i Danmark. Studiet vil være det første større studie til at teste associationerne i en stor, national og uselekteret population og belyse effekter af de strukturelle reformer i det danske sundhedsvæsen. Studiedesignet er ikke et kontrolleret evaluerings design, da et sådant ikke er brugbart til at undersøge effekten af nationale politiske initiativer.

Projektet vil samlet bidrage med dokumentation for beslutningstageres fremtidige valg af reformer, samt kunne anvendes til sundhedsøkonomiske analyser af ressourceforbrug ved behandling af akut koronart syndrom.

Betydning
Reduktion af ventetid til behandling har stået højt på den politiske dagsorden de seneste 10-15 år. En række politiske initiativer er blevet indført for at opnå dette mål. Effekten af disse tiltag på ventetiden og prognose for hjertepatienter vil i dette projekt blive undersøgt. Projektet vil gavne socialt udsatte patienter med hjertesygdom, da det vil vise, i hvor høj grad disse patienter er udsat for ulempe. Denne viden vil kunne anvendes i prioriteringsdebatten, hvor også social lighed har betydning for de valg, der træffes i Denmark.

Projektet forventes at være færdigt: 2013-08-31

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom