Atherosklerose hos HIV-positive: Forekomst og patofysiologi

Andreas Knudsen, reservelæge, Infektionsmedicinsk afdeling,
Hvidovre hospital
Bevilget: 12 måneders løn

Dansk titel
Hjertekarsygdom hos HIV-positive: Forekomst og årsager

Baggrund, formål og metode
Medicinsk behandling til HIV-positive patienter har medført en markant forbedring af overlevelsen. Imidlertid er der i flere studier påvist en øget risiko for blodprop i hjertet i denne patientgruppe i forhold til baggrundsbefolkningen.

Årsagen til hjertekarsygdom hos HIV-positive patienter er endnu sparsomt belyst, men flere mekanismer må mistænkes at være i spil, herunder bivirkninger til den medicinske behandling i form af insulinresistens, ændret fedtfordeling både i blod og i resten af kroppen samt infektionen i sig selv.

Nærværende projekt ønsker at belyse forekomsten og årsagen til denne øgede forekomst af kardiovaskulær sygdom hos HIV-positive patienter.

Projektet kan opdeles i 4 delprojekter:

  1. Forudsigelse af AMI hos HIV-patienter vha. studier af karvægs-og inflammationsmarkører.
    Via samkøring af Den Danske HIV kohorte og Landspatientregisteret er identificeret ca. 90 HIV-patienter der har været indlagt med AMI i perioden 1998-2008. På blodprøver fra denne patientgruppe undersøges, om inflammations- og karvægsmarkører i en HIV-population kan forudsige hjertekarsygdom. Dette sammenholdes med en gruppe sammenlignelige personer uden AMI.
  2. Karakterisering af forandringer i kranspulsårerne hos ca. 100 HIV-positive patienter, som efter en akut blodprop i hjertet har fået foretaget koronararteriografi (KAG), en kontrastundersøgelse af kranspulsårerne. Disse fund sammenlignes med undersøgelser af 100 alders-/kønsmatchede ikke HIV-smittede patienter, der ligeledes har haft blodprop i hjertet. 
  3. Undersøgelse af aktiviteten i fedtaflejringerne i hals- og hovedpulsårerne ved hjælp af positron-emission-tomografi (PET), en nuklear-medicinsk undersøgelse.
  4. Bestemmelse af hyppigheden af perifer kredsløbssygdom hos HIV-positive patienter i medicinsk behandling. Dette sker ved hjælp af måling af perifert tryk (ankel/arm indeks), arteriestivhed (compliance) samt tykkelsen af karvæggen i halspulsårerne. Disse målinger sammenholdes med værdier af markører fra selve karvæggen.

Ny viden
HIV-patienter i medicinsk behandling har i dag en forventet gennemsnitlig overlevelse på 30-40 år. I forbindelse med denne markant øget overlevelse er der observeret en række langtidsbivirkninger ved HIV-medicin såsom ændret fedtfordeling, insulin resistens og udvikling af dyslipidæmi; alle faktorer der disponerer til iskæmisk hjertesygdom. I overensstemmelse med dette, har epidemiologiske studier vist en markant øget risiko for myokardieinfarkt (AMI) hos HIV-positive i medicinsk behandling. Dog er årsagerne til den øgede forekomst af hjertekarsygdom hos HIV-positive endnu kun sparsomt belyst. Flere mekanismer kan tænkes at medvirke:

1) HIV-infektionen i sig selv
2) selve den medicinske behandling
3) behandlingsforårsagede ændringer af fedtindholdet i blodet eller
4) en kombination af disse faktorer.

Ønsket med nærværende projekt er at kaste lys over årsagerne til udvikling af hjertekarsygdom i denne patientgruppe, som med den øgede overlevelse og høje risiko vil blive stadig stærkere repræsenteret i hjertemedicinsk sammenhæng. Jo bedre årsagerne belyses, jo hurtigere vil man kunne sætte ind med forebyggende behandling og opfølgning af en i forvejen sårbar patientgruppe.

Betydning
Ovennævnte projekt vil bidrage til at belyse hjertekarsygdommes årsager hos HIV-patienter, som har vist sig at have særlig stor risiko for udvikling af blodprop i hjertet. Ikke mindst vil projektet afklare, hvorledes denne høj-risiko patientgruppe fremover bør screenes og monitoreres for hjertekarsygdom. Dette kan lede til, at man allerede ved opstart af den medicinske behandling af HIV-infektionen vil kunne udarbejde en individuel risikoprofil og gribe ind over for mulig hjertekarsygdom på et langt tidligere stadie.

Projektet forventes at være færdigt: 2013-08-01

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom